21 października w naszej szkole miało miejsce spotkanie z okazji 90-lecia szkół polskich na Warmii. Uroczystość uświetnili swoimi wystąpieniami niezwykli goście: dr Jan Chłosta – historyk, regionalista- który wygłosił prelekcję „ Szkoły polskie na Warmii i ich rola w kształtowaniu świadomości Warmiaków” oraz mgr Jerzy Laskowski. […]

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 4 2019/2020 z dnia 12 września 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Purdzie dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć są:

14 października 2019 r.

2 i 3 stycznia 2020 r.

15, 16, 17 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty

oraz 12 czerwca 2020 r.

W dni wolne od zajęć lekcyjnych oraz w dni ferii świątecznych  (przed Bożym Narodzeniem oraz Wielkanocą) będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej od 7.15-15.45.

26/09/2019

Ubezpieczenie

Rady Rodziców Szkoły i Przedszkola zadecydowały że w roku szkolnym 2019/2020 ubezpieczenie dla uczniów zostanie wykupione w firmie InterRisk. Jest to kontynuacja ubezpieczenie z ubiegłego roku. Nowy okres ubezpieczenia : od 1 października 2019 do 30 września 2020.
Ustalona wysokość składki: Przedszkole 34 zł, Szkoła 33 zł

Do końca września trwa konkurs historyczno-fotograficznym ph. „16×90” organizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie z okazji 90-LECIA SZKÓŁ POLSKICH NA WARMII I MAZURACH.  Konkurs objęty został honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zachęcamy do udziału w konkursie wszystkich mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, bez względu na wiek. Wszystkie szczegóły i regulamin konkursu dostępne są na stronie: https://16×90.home.blog/ Tam też znaleźć można dodatkowe inspiracje i wskazówki, jak wykonać pracę konkursową, czyli fotografię flat lay opowiadającą historię jednej ze szkół polskich w naszym regionie.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody: tablety, zestawy książek oraz możliwość wydrukowania własnego projektu na szkolnych zeszytach, które trafią do bibliotek i szkół. Oficjalne podsumowanie konkursu odbędzie się 8 listopada 2019 r. Serdecznie zachęcamy do udziału w zabawie, rozwijaniu nowych umiejętności fotograficznych oraz do poznawania lokalnej historii.

Z upoważnienia Andrzeja Marcinkiewicza Dyrektora WBP w Olsztynie Anita Romulewicz

 

Program stypendialny skierowany jest do uczniów klas V-VIII, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali średnią ocen na świadectwie nie niższą niż 4,4, a miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza 1500 zł. Uczeń ubiegający się o stypendium powinien wykazać swoje zaangażowanie i aktywność społeczną w okresie od września 2018 roku oraz osiągnięcia naukowe, sportowe bądź artystyczne.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Szkoły lub u koordynatora programu, pani Krystyny Izdebskiej do 20 września 2019 roku.
regulamin programu stypendialnego (należy zwrócić uwagę na rozdziały: IV, V, XII, XIII)
załącznik nr 2 (oświadczenie o dochodach)
Załącznik nr 1 stanowi opinia wychowawcy ucznia.
Serdecznie zachęcamy do składania wniosków, by wyjść na przeciw swoim pasjom, rozwijać zainteresowania i stawać się lepszym.