Rekrutacja do Przedszkola i klasy pierwszej SP w Purdzie 2024/2025 

Zgodnie z zarządzeniem nr 12/2024 Wójta Gminy Purda z dnia 15 stycznia 2024 r.  w Przedszkolu obowiązuje następujący harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym: 

  • 19-29 lutego 2024 r.– złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, 
  • 01-15 marca 2024 r. – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola w Purdzie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, 
  • 18-21 marca 2024 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dzieci do Przedszkola, 
  • 22 marca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (tablica ogłoszeń w Przedszkolu), 
  • 25-29 marca 2024 r. potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, 
  • 05 kwietnia 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

Druki wniosków znajdują się w sekretariacie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Purdzie lub są do pobrania na stronie internetowej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Purdziehttps://szkolawpurdzie.pl 

Wnioski składamy w sekretariacie szkoły w wybrany sposób: 

  1. Osobiście, 
  1. Pocztą na adres- ZSP w Purdzie, 11-030 Purda 23, 
  1. W formie elektronicznej na adres zspsp@szkolawpurdzie.pl